വരുന്നു എ.ടി.എം സേവനങ്ങൾക്ക്​ അധിക നിരക്ക്: ഓരോ ഇടപാടിനും നഷ്ടമാകുക 21 രൂപ വരെ

Tech

എ.ടി.എം ചാർജുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക്​ റിസർവ്​ ബാങ്ക്​ അനുമതി. ഇതോടെ എ.ടി.എം സേവനങ്ങൾക്ക്​ ഇനി ചിലവേറും. ​

സൗജന്യ എ.ടി.എം ഇടപാടുകൾക്ക്​ ശേഷമു ള്ള ഓരോ ഇടപാടിനും​​ 21 രൂപവരെ ഉപഭോ ക്താക്കളിൽ നിന്ന്​ ഈടാ​ക്കാം.

എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന്​ പണം പിൻവലിക്കൽ, ഡെബിറ്റ്​ -ക്രെഡിറ്റ്​ കാർഡുകളുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ വക്കാണ്​ നിരക്ക്​ ഈടാ ക്കുക. 2022 ജനുവരി ഒന്നു മുതലാണ്​ പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ​ പ്രാബ ല്യത്തിൽ വരികയെന്ന്​ റിസ ർവ്​ ബാങ്ക്​ വിജ്ഞാ പനത്തിൽ പറയുന്നു.
ഏഴുവർഷത്തിന്​ ശേ ഷമാണ്​ എ.ടി.എം
സേവനങ്ങളുടെ നിര ക്കുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നത്​. 2014 ലാണ്​ അവ സാനമായി നിരക്കുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചത്​. ഇത്രയും കാലമായതിനാൽ തുക പുതുക്കേണ്ടത്​ അനിവാര്യമാണെന്നാണ്​ റിസർവ്​ ബാങ്കിന്‍റെ അ ഭിപ്രായം.

നിലവിൽ ഉപ​ഭോക്താ ക്കൾക്ക്​ ബാങ്ക്​ എ ടി എമ്മിൽനിന്ന് പരമാവധി അഞ്ചുതവണ ഇടപാടു കൾ സൗജന്യമായി നട ത്താം. പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽനിന്ന്​ ഓരോ ഇടപാടിനും പര മാവധി 20 രൂപയെ വരെ ബാങ്കിന്​ ഈടാക്കാം.

മറ്റു ബാങ്കുകളുടെ എ.ടി.എം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ പരമാവധി മൂന്നുതവണയും മറ്റു നഗരങ്ങളിൽ അഞ്ചുതവണയും സൗജന്യ ഇടപാടുകൾ നടത്താം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *